Tarasówka

Małe Ciche

pokoje wyżywienie imprezy

Regulamin

1. Rezerwacji można dokonać telefonicznie lub mailowo.
2. Każda rezerwacja wymaga potwierdzenia przez obiekt noclegowy poprzez wiadomość e-mail.
3. Na potrzeby procesu rezerwacji / wystawienia dokumentu sprzedaży pobierane są dane osoboweGościa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji procesu rezerwacji.Szczegóły dotyczące przetwarzania i administracji danych zostały opisane na naszej stronie w zakładce…. isą integralną częścią regulaminu rezerwacji.
4. Przy dokonywaniu przez Gościa rezerwacji noclegów wymagana jest wpłata w wysokości 30% kwotyrezerwacji, płatne na konto wskazane przez właściciela.
5. Rezerwację uważa się za potwierdzoną po wpłaceniu wymaganej kwoty w terminie do 7 dni.
6. Pozostałą kwotę Gość uiszcza w obiekcie najpóźniej w chwili przyjazdu do obiektu noclegowego.
7. Obiekt nie obsługuje kart płatniczych/ kredytowych. Płatność w obiekcie może być zrealizowanawyłącznie gotówką.
8. Obiekt zobowiązany jest również do naliczenia opłaty miejscowej w wysokości 1,50 zł os/dzień na rzeczUrzędu Gminy Poronin, którą Gość reguluje dodatkowo w chwili meldunku.
9. Nie wpłacenie w podanym terminie wymaganej kwoty rezerwacji powoduje automatyczne anulowanierezerwacji.
10. W przypadku rezygnacji przez Gościa z zarezerwowanej usługi lub nie wykorzystania całej usługiwpłacona wcześniej kwota nie podlega zwrotowi i stanowi pokrycie kosztów związanych z anulacjąrezerwacji.
11. W sytuacji gdy nocleg nie mógłby dojść do skutku z winy obiektu noclegowego – wpłacona kwotazostanie niezwłocznie zwrócona klientowi.
14. Polityka prywatności: Dane osobowe Gości są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danychosobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) (zwana dalej: Ustawą oochronie danych osobowych) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.(Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Zapewniamy, że zbierane dane są przetwarzane i zbierane dlaoznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymicelami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane orazprzechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest toniezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
15. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem orzekał będzie Sąd Rejonowy właściwy dlaobiektu noclegowego.
16. Dokonanie rezerwacji noclegu równoznaczne jest ze zaznajomieniem się i akceptacją niniejszegoregulaminu.
1. Pokoje wynajmowane są na doby.
2. Doba hotelowa obowiązuje od godziny 14:00 w dniu przyjazdu, a kończy o godzinie 10:00 w dniuwyjazdu.
3.Na terenie całego obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.
4. Informujemy, że nie ponosimy odpowiedzialności za pozostawione w pokoju noclegowym mienieklienta.
5. Należność za pobyt oraz opłata klimatyczna pobierana jest w dniu przyjazdu, zgodnie z ustalonymprzez Państwa terminem.
6. Jeżeli obiekt dysponuje pustym pokojem istnieje możliwość przedłużenia pobytu, po wcześniejszym uregulowaniu dodatkowej płatności za każdy kolejny nocleg
7. Gość nie ma prawa przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres za który uiściłnależną opłatę.
8. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do godziny 6:00 rano.
9. W godzinach ciszy nocnej goście zobowiązani są do zachowania, które nie zakłóca spokoju ciszy nocnejinnych gości obiektu noclegowego.
10. Organizowanie imprez w wynajmowanym pokoju lub obiekcie nie jest dozwolone. Właściciel obiektumoże wyrazić indywidualną zgodę na tego typu działania. W żadnym razie zorganizowana impreza niemoże jednak zakłócać spokojnego korzystania z obiektu lub jego części innym gościom.
11. Zabrania się przebywania osób niezameldowanych w danym pokoju lub obiekcie chyba że zostało towcześniej uzgodnione z właścicielem na miejscu i wyraził on na to zgodę wskazując jednocześnieodpowiednie godziny, w których osoba trzecia może przebywać w obiekcie.
12. W przypadku wyrządzenia szkód, w postaci uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia iurządzeń technicznych w wynajętym pokoju gość ponosi konsekwencje w postaci odpowiedzialnościmaterialnej. Zobowiązuje się do zapłaty odszkodowania, które pokrywa poniesione straty obiektunoclegowego. Uregulowanie zobowiązania musi nastąpić do dnia wyjazdu.
13. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa będą odesłane na jegokoszt na wskazany adres. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji przedmioty te przechowanezostaną przez miesiąc, a następnie zniszczone.
14. Na terenie obiektu znajduje się parking, który jest niestrzeżony. Nie ponosimy odpowiedzialności zapozostawione w samochodach rzeczy.
15. Sprzęt narciarski, buty narciarskie, sanki, rowery itp. prosimy o pozostawianie w narciarnii.
Dziękujemy za przestrzeganie wyżej wymienionych zaleceń. Życzymy miłego pobytu.

Jeśli zostawisz na naszej witrynie komentarz, będziesz mógł wybrać opcję zapisu twojej nazwy, adresuemail i adresu strony internetowej w ciasteczkach, dzięki którym podczas pisania kolejnych komentarzypowyższe informacje będą już dogodnie uzupełnione. Te ciasteczka wygasają po roku.
Jeśli masz konto i zalogujesz się na tej witrynie, utworzymy tymczasowe ciasteczko na potrzebysprawdzenia czy twoja przeglądarka akceptuje ciasteczka. To ciasteczko nie zawiera żadnych danychosobistych i zostanie wyrzucone kiedy zamkniesz przeglądarkę.
Podczas logowania tworzymy dodatkowo kilka ciasteczek potrzebnych do zapisu twoich informacjilogowania oraz wybranych opcji ekranu. Ciasteczka logowania wygasają po dwóch dniach, a opcji ekranupo roku. Jeśli zaznaczysz opcję „Pamiętaj mnie”, logowanie wygaśnie po dwóch tygodniach. Jeśliwylogujesz się ze swojego konta, ciasteczka logowania zostaną usunięte.
Jeśli zmodyfikujesz albo opublikujesz artykuł, w twojej przeglądarce zostanie zapisane dodatkoweciasteczko. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych, wskazując po prostu na identyfikatorprzed chwilą edytowanego artykułu. Wygasa ono po 1 dniu. 

Tarasówka – Małe Ciche © 2021 All Rights Reserved.